APARTAMENTY ŁOWICZ

 

ul. Browarna 7

99-400 Łowicz

  tel. + 46 46 833 30 30, 

 sekretariat@business-center.net.pl

 

 

Szanowni Państwo !

 

Bożena Keller prowadzący jednoosobową działalność pod firmą PARTNER Bożena Keller z siedzibą w Skierniewicach (kod pocztowy 96-100) przy ulicy Stefana Batorego 21, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8361263311oraz REGON 100459178, telefon: + 46 833 30 30, kom. 570 889 886, e-mail sekretariat@business-center.net.pl (dalej również jako: ,,ADO”) jest administratorem Państwa danych osobowych i chroni je zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO.

 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez PARNER Bożena Keller, w tym realizacji Państwa praw, mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

–        listownie na adres siedziby administratora: ul. Stefana Batorego 21, 96-100 Skierniewice

–        telefonicznie pod numerem telefonu + 46 833 30 30 lub numerem komórkowym 570 889 886

–        e-mailem: sekretariat@business-center.net.pl.

 

Informujemy, że

A.       przetwarzamy Państwa zwykłe dane osobowe na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie Państwa zgody – w przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem naszej strony internetowej www.business-center.net.pl,
  2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. ze względu na konieczność wykonania umowy na zamówione usługi oraz konieczność podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem tej umowy w przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem innego portalu udostępniającego pokoje ADO oraz w przypadku rezerwacji bezpośrednio przez osobę upoważnioną przez ADO, rezerwacji telefonicznej oraz za pośrednictwem adresu e-mail,
  3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w przypadkach wskazanych w pkt. 1 oraz 2,

B.       w zakresie informacji pozyskiwanych za pomocą strony internetowej przetwarzamy Państwa dane osobowe:

1.       w związku ze stosowaniem plików cookies (szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać zapoznając się z dokumentem pn. ,,Polityka prywatności wraz z polityką cookies”),na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

2.       w przypadku skorzystania z formularza rezerwacyjnego/formularza kontaktowego w zakresie danych wymaganych do wysłania w/w formularza tj. odpowiednio w zależności od formularza: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania/adres korespondencyjny) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), i f) RODO

C.      przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie realizacji usług ogniskujących się wokół najmu powierzchni biurowej oraz pokoi gościnnych i apartamentów;

D.      przetwarzamy Państwa dane osobowe przez czas niezbędny dla realizacji celów przetwarzania tj. przez czas trwania umowy najmu oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń, lecz przez czas nie dłuższy niż wynikający z przepisów prawa;

E.       w określony przypadkach udostępniamy Państwa dane osobowe współpracującym z ADO podmiotom trzecim:

1.       zewnętrznemu dostawy usług finansowych w zakresie obsługi płatności (system Przelewy24 dostarczany przez PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, KRS 0000347935) w celu przetwarzania płatności, realizacji obciążeń zwrotnych oraz świadczenia usług rozliczeniowo-windykacyjnych. Możemy udostępniać dane odpowiednim instytucjom finansowym, jeśli uznamy, że jest to absolutnie konieczne do zapobieżenia lub wykrycia oszustwa;

2.       zewnętrznemu dostawcy usług związanych z rezerwacją pokoi gościnnych i apartamentów oraz zarządzaniem dokonanymi rezerwacjami (Roomadmin,Booking.com) celem umożliwienia Państwu rezerwację lub jej anulowanie/odwołanie za pośrednictwem strony internetowej oraz sprawne zarządzanie dokonanymi rezerwacjami przez ADO celem zapewnienia Państwu odpowiedniego komfortu;

F.       Państwa dane osobowe nie są udostępniane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych,

G.      Państwa dane mogą zostać udostępnione również innym niż wskazane w lit. E podmiotom współpracującym z ADO jedynie jeśli jest to niezbędne do świadczenia na Państwa rzecz usług objętych działalnością ADO oraz uprawnionym organom państwowym w oparciu o ważną podstawę prawną;

H.      podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie i realizację umowy na usługi świadczone przez administratora;

I.         macie Państwo prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, z tym, że:

–        macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Macie Państwo również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

–        macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednak w takiej sytuacji cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem czynności przetwarzania dokonanych zanim tę zgodę cofnięto, przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skuteczne przy założeniu, że ADO nie ma innych podstaw do przetwarzania danych osobowych;

–        macie Państwo prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Skargę tą można wnieść do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)–zaleca się, aby dokonać tego drogą pisemną, listem poleconym,

–        macie Państwo prawo żądania od ADO niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a ADO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, przy czym prawo do usunięcia danych osobowych jest wyłączone w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych oparte jest na podstawie prawnej niż zgoda osoby, której dane są przetwarzane. Nadto prawo do usunięcia danych osobowych nie przysługuje w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się przez ADO z prawnego obowiązku lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

–        prawo do wniesienia sprzeciwu przysługuje w sytuacji przetwarzania danych osobowych w oparciu o podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, za wyjątkiem sytuacji, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przewiduje przetwarzanie danych osobowych ze względu na niezbędność dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Interesem tym w przypadku przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie działalności gospodarczej oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń,

–        macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które Państwa dotyczą, a które to przetwarza ADO, a także macie Państwo również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADO. Jeżeli jest to technicznie możliwe macie Państwo również prawo żądać aby ADO przesłał wskazane dane osobowe innemu administratorowi bezpośrednio,

 

Informujemy, że macie Państwo prawo do żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:

–        gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

–        gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Państwo, sprzeciwicie się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

–        gdy ADO nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

–        gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych -do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ADO są nadrzędne wobec podstaw Państwa.

 

 

Rezerwacja Apartamentów Skierniewice i Łowicz